ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α΄ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
τηλ. 2421 095705-7
fax 2421 095558
e-mail: theostil.ike@gmail.com

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατασκευή μεταλλικών κτηρίων
Κατασκευή γεφυρών
Κατασκευή δοχείων μεταλλικών και inox
Κατασκευή Δεξαμενών
Κατασκευή γερανογεφυρών
Κατασκευή μεταφορικών ταινιών
Κατασκευή Σιλό
Κατασκευή Σιλό για λιμάνια για εκφόρτωση χύδην προϊόντων